Adatkezelési tájékoztató

A Külgazdasági és Külügyminisztérium, a KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Kft. Start Akadémia Programjához kapcsolódó adatkezeléshez

A Start Akadémia a Külgazdasági- és Külügyminisztérium által alapított KKM Diplomáciai Akadémia Kft. középiskolásokat célzó programja, amely készségfejlesztő workshopokat és különböző nemzetközi témák kapcsán projekteket szervez a fiatalok részére.

Jelen tajékoztató célja, hogy rögzítse a Külgazdasági és Külügyminisztérium, a KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Kft. Start Akadémia Programjához kapcsolódó adatvédelmi és -kezelési elveket, valamint adatvédelmi és -kezelési politikát, amelyet az adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el, továbbá tájékoztatást adjon az adatkezeléssel összefüggő jogokról, valamint a jogorvoslati lehetőségekről.

Az adatkezelő a jelen tájékoztató nyilvánosságra hozatalával tájékoztatja az érintetteket a személyes adatok kezelésevel kapcsolatos általanos információkról.

I. Jogszabalyi megfelelések
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a szemelyés adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR).
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Info törvény).
II. Adatkezelő

Külgazdasági és Külügyminisztérium

 • cím: 1027 Budapest, Bem rakpart 47.
 • telefonszám: +36-1-550-2305,
 • e-mail cím: info.mda@mfa.gov.hu
 • Képviseli: Szijjártó Péter, miniszter

KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Kft.

 • cím: 1107 Budapest, Ceglédi utca 2. (BIF Loft)
 • telefonszám: +36-30-345-5046
 • e-mail cím: hello@startakademia.hu
 • Képviseli Horváth Csilla, ügyvezető
III. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

A Külgazdasági és Külügyminisztérium és a KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Kft. adatvédelmi tisztviselője:
Dr. Molnar- Friedrich Szilvia
Közvetlen elérhetősége: molnarfriedrich@gmail.com
Telefonszáma: +36-70-227-6419

IV. Adatkezelés elve

Az Adatkezelő a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal összhangban, a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeli.

V. Az adatkezelés célja, jogalapja, a személyes adatok kategóriái és forrása, az adatkezelés időtartama

1._A Start Akadémia eseményein, rendezvényein, programjain résztvevő kiskorú gyermekkel kapcsolatos adatkezelés
a) Regisztráció/jelentkezés alkalmával megadott adatok és kezelésük

Kezelt adatok: név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, telefonszám, e-mail cím
Az adatkezelés célja: a regisztráló/jelentkező egyértelmű azonosítása, a Start Akadémia honlapján végzett tevékenységeinek személyhez kötése
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

b) Hírlevélre történő feliratkozás során megadott adatok és kezelésük

Jelentkező annak érdekében, hogy az aktuális programokról, új eseményekrő1 haladéktalanul tájékoztatást kapjon, feliratkozhat a Start Akadémia hírlevél-szolgáltatásaira. A feliratkozás a kiválasztott hírlevél szolgáltatás mellett az erre vonatkozó checkbox kijelölésével (kipipálásával) történik, mely egyben a jelen tájékoztató szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásnak is minősül.

Kezelt adatok: jelentkező neve, e-mail címe
Az adatkezelés célja: tájékoztatás adása eseményekrő1, programokról
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

c) E-mail címekre küldött adatok és kezelésük

Kezelt adatok: e-mail cím
Az adatkezelés célja: kapcsolattartás
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

d) Fénykép, video- vagy hangfelvétellel kapcsolatos adatkezelés

Kezelt adatok: képmás, hangfelvétel
Az adatkezelés célja: mediamegjelenés, promóció
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

Szigorúan tilos jóerkölcsbe ütköző felvétel készítése, megtartása, közzététele. Tilos az olyan felvétel rögzítése, megtartása, közzététele, amely a gyermeket negatív fényben ábrázolja, vagy bármilyen más hátrányos megítélésere adhat módot. A honlapon kitett képek további felhasználása tilos. A felvételekkel és megjelentetésükkel összefüggésben semmilyen szerzői jogi követelés nem érvényésíthető. Szerzői jogok kizárólagos jogosultja az adatkezelő, minden jog fenntartásával.

A Start Akadémia keretében szervezett rendezvények tömegrendezvénynek minősülnek, ahol azonban bizonyos esetekben nincs szükség az érintettek hozzájárulására. A Ptk. 2:48. § (2) bekezdése szerint nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához, tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén. Amennyiben tehát az elkészült fotón az ábrázolás nem egyéniesítő, nem emel ki egy adott érintettet, vagy azok kisebb csoportját, úgy nem szükséges hozzájárulás beszerzése.

2._A törvényes képviselővel (szülő) kapcsolatos adatkezelés

Kezelt adatok: név, telefonszám
Az adatkezelés célja: kapcsolattartás
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

VI. Az érintettek személyes (különleges) adatainak célhoz kötött kezelése

A fent nevesített esetkörökön felül a Start Akadémia Programjában való részvétel és a tanulók érdekében további személyes adatok kezelésének szükségessége merülhet fel. Az adatkezelő a résztvevők, szülők személyes vagy különleges adatai közül célhoz kötötten kezeli továbbá az alábbi adatokat:
az érintett esetleges speciális táplálkozására, egészségi állapotára vonatkozó különleges adatok egészségügyi célokból, programok étkeztetésének megszervezése érdekében.
Fenti adatok kezeléséhez a törvényes képviselőnek (szülőnek) kifejezett hozzájáruló nyilatkozata szükséges. Az adatkezelő folyamatosan vizsgálja az adatkezelések jogalapját és amennyiben olyan személyes adat kezelése szükséges, mely az érintett hozzájárulásán alapul, a hozzájáruló nyilatkozat beszerzéséről és aláíratásáról gondoskodik.

VII. Az adatkezelés jogalapja gyermekek esetében

14 év alatti gyermek esetében a szülő (törvényes képviselő) hozzájárulása, 14-16 év közötti gyermek esetében a szülő és a gyermek közösen jogosult nyilatkozni, 16 év fölött a gyermek önallóan jogosult a hozzájárulás megadására.
Különélő vagy elvált szülők esetében csak az a szülő adhat érvényes adatkezelési nyilatkozatot, aki a szülői felügyeleti jogok gyakorlására jogosult – az adatkezelőnek azonban nem feladata, hogy ezt a kérdést mélységében vizsgálja, el kell fogadnia az erről szóló szülői tájékoztatást azzal, hogy vita esetén az ellentmondást az erre jogosult hatóságnak (gyámhatóság, bíróság) kell megoldania. (Jelen tájékoztatás a NAIH közleményén alapul.)

VIII. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az adatkezelés során nem történik automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is.

IX. Adatfeldolgozó igénybevétele

Tevékenysége végzése során az adatkezelő egyes esetekben adatfeldolgozót vesz igénybe. Az adatfeldolgozó a részére adatkezelő által továbbított és általa kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR-ral összhangban rögzíti, kezeli, illetve dolgozza fel. Fénykép-, video-, hangfelvétel készítésével kapcsolatban az adatkezelő részére az informatikai és rendszergazdai szolgáltatást nyújtó Gazdig Bence, egyéni vállalkozó; (székhely: 8427 Bakonybél, Fürdő utca 7.) minősül adatfeldolgozónak.

X. Adattovábbítás:

Az adatkezelő jogosult megosztani az érintett személyes adatait az esetleges jövőbeli külsős, marketing vagy egyéb tevékenységet folytató partnerével, aki kizáró1ag a két fél közötti megállapodásban meghatározott módon (avagy előre, írásban rögzített feltételek mellett) használhatja fel az adatokat.
Az adatkezelő jogosult közreműködők (alvállalkozók) igénybevételére. Valamennyi közreműködő köteles a szemelyés adatokat az adatkezelő utasítása szerint kezelni – a személyes adatok teljességének vagy egy részük kezelése céljábó1 -, a szerződéses szolgáltatásuk teljesítéséhez szükséges mértékben.

XI. Tájékoztatás hozzájáruláson alapuló adatkezelésről

A Start Akadémia weboldalának (startakademia.hu) működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés során a személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. A hozzájárulás bármely időpontban visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Az érintett a hozzájárulásának visszavonására irányuló kérelmét az adatvédelmi tisztviselőnek az e-mail címére küldheti meg.

XII. Tájékoztatás az érintett jogairól

Jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekrő1 az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon, jelen tájékoztató e jogának érvényesülését szolgálja.

1._Az adatkezelés teljes időtartama alatt az adatkezelő által kezelt személyes adataira vonatkozólag az a lábbiakat kérelmezheti:

 • személyes adatokhoz való hozzáférést,
 • személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok pontatlanok,
 • jogosult az adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonásához, azzal, hogy az nem érinti a visszavonás előtti – a hozzájárulás alapján végrehajtott – adatkezelés jogszerűségét,
 • jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelés korlátozására kerüljön sor, amennyiben az alábbiakban felsorolt esetek valamelyike teljesül:
  • ha vitatja az adatai pontosságát (korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, míg az adatkezelő az adatok pontosságát ellenőrzi),
  • jogellenes adatkezelés esetén, törlés helyett az adatok felhasználásának korlátozását kéri,
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de igényli azokat a jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • jogosult arra, hogy kérje adatainak, illetve képviseltje adatainak a törlését, amennyiben
  • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,
  • az adatkezeléshez való hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
  • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
  • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Amennyiben az adatkezelő nyilvanosságra hozta a személyes adatot, de azt később törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve a teehnikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, másodpéldányának törlését.

Kérelmét az adatvédelmi tisztviselőhoz nyújthatja be, az mh.rkkk@hm.gov.hu vagy a Nagy.Attila7@mil.hu e-mail címre, vagy a 8174 Balatonkenese, Pf.: 23. postacímre. Az adatkezelő az érintetti kérelemnek a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül tesz eleget.

2._Amennyiben megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi rendeletet, úgy az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat, a III. pontban foglalt elérhetősége valamelyikén, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat, vagy a Hatóság döntése ellen, vagy közvetlenül, hatósági eljárás nélkül, valamint panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefonszáma: 06-1/391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu)

XIII. Az adatkezelési tájékoztató hatálybalépése, későbbi módosítása

A jelen adatkezelési tájékoztató hatálybalépésének napja: 2022. január 3.

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül – a módosítás közzétételét követő hatállyal – módosítsa, frissítse. A tájékoztató mindenkori tartalma a hatályos jogi szabályozásokkal összhangban frissítésre kerül.