GYIK

Fontos kérdések és válaszok
A Start Akadémia

A Start Akadémia a Külgazdasági és Külügyminisztérium mellett működő Magyar Diplomáciai Akadémia államilag finanszírozott, középiskolásoknak szóló programja, ahol diákjaink fejleszthetik önismereti, kommunikációs és döntéshozatali készségeiket, szélesíthetik látókörüket, és egy motiváló közösség részévé válhatnak.

A diplomácia iránt érdeklődő fiataloknak segítünk e szakma megismerésében, azonban a program más jövőbeli elképzelésekkel rendelkező diákoknak is szól, akik motiváltak, akiket érdekel a világ, és akik szeretnék benne megtalálni a helyüket.

A Start Akadémia klubtagsága

Klubtagjaink önismereti, kommunikációs és döntéshozatali kurzusainkon vesznek részt. Emellett lehetőségük van különböző közösségi eseményekbe becsatlakozni, legyen szó adott problémára megoldást kereső projektekről, a megtanult készségek gyakorlásának teret engedő összejövetelekről, vagy a látókört szélesítő beszélgetésekről. Közösségi eseményeinken érdekes, a szakmájukban elismert szakértők is részt vesznek.

Klubtagjainknak részt kell venniük egy kétszer egy éves készségfejlesztő képzésen. A képzést sikeresen elvégző diákok mindkét év végén az állam által kiállított, hivatalos tanúsítványt kapnak. E kötelező készségfejlesztő képzések mellett klubtagjainknak számos, szabadon választható közösségi programot kínálunk.

A Klubtagság az érettségiig tart, de már dolgozunk az alumni programunkon, mert sok diákunk szeretne az érettségit követően is velünk maradni, aminek nagyon örülünk.
A klubtagság abban az esetben ér véget az érettséginél korábban, ha a diák a megengedettnél többet hiányzik a kötelező készségfejlesztő képzésről, és így azt nem tudja sikeresen teljesíteni. A klubtag azonban kérheti tagsága szüneteltetését, ez esetben később újra csatlakozhat a programhoz.

A Start Akadémia államilag finanszírozott program

Igen, az állam valóban átvállalja a teljes képzési díjat. A díj tartalmazza a 40 tanórás készségfejlesztő képzést és az azt kiegészítő, fakultatív közösségi programokat.

Jelentkezés

Középiskolás diákok jelentkezhetnek, akik a programba való becsatlakozáskor (amely mindig ősszel van) 0. vagy 9-11. évfolyamokra járnak.

12. évfolyamos klubtagjaink is vannak, ők azonban legkésőbb a 11. évfolyam megkezdésekor csatlakoztak hozzánk.

A honlapon a jelentkezés menüpont alatt minden információ megtalálható. A kért személyes adatokon túl a jelentkezőnek két feladatot kell elküldeni a részünkre: egy motivációs levelet és egy szabadabb műfajú írást. Mindkét esetben a jelentkező érdeklődésére és gondolkodásmódjára vagyunk kíváncsiak.

1. feladat:
Motivációs levél készítése írásos vagy videó formában. Bármelyiket is választja a jelentkező, az alábbiakra is ki kell térnie benne: ki ő, honnan jelentkezik, mi érdekli és miért jelentkezik most a Start Akadémiára, mit szeretne ettől a programtól kapni?

 

2. feladat:

A következő kérdések közül szabadon választhat egyet a jelentkező:

 • Ha határok nélkül kitalálhatnál bármilyen dolgot (termék, szolgáltatás, stb…) mi lenne az?
 • Egy könyvet vagy filmet eljuttathatsz mindenkihez a világon, amit aztán mindenkinek el is kell olvasnia vagy meg kell néznie. Mi lenne ez könyv vagy film? Miért ezt választanád? Milyen hatása lenne a világra, ha mindenki olvasná ezt a könyvet/megnézné ezt a filmet?
 • Egy lakatlan szigeten találod magad 50 emberrel, akik kineveznek téged vezetőnek. Mi lenne az első 10 intézkedés, amit bevezetnél? (A társaid fele fiú, fele lány, veled egyidősek és a világ minden tájáról vannak, különböző iskolákból)

A tagság kulcsa a motiváció. Elsősorban olyan fiatalokat várunk, akik kíváncsiak a világra, motiváltak, szeretnének mélyebb önismeretre szert tenni és ezáltal tudatosan fejlődni.
Nem baj, ha a fiatal még nem tudja, mi az ő útja, éppen abban szeretnénk segíteni, hogy merjen álmodni és maradjon motivált.

Minden újonnan felvett klubtagunkat e-mailben értesítünk az örömteli hírről.

Igen. Teljesen mindegy, hogy a jelentkező milyen irányban tervez továbbtanulni, nálunk van helye. Hisszük, hogy az élet minden területén fontos az önismeret és a kiváló kommunikációs, döntéshozatali készség.

Határozottan igen. A motivációt minden esetben nagyra értékeljük. Szerintünk, aki elhivatott és szorgalmas, sok mindent elérhet az életben.

A Start Akadémia készségfejlesztő képzési programja

A képzési program a személyiség, a tudás és a tehetség kibontakozásában segít, az egészséges szociális életvitelhez és érvényesüléshez elengedhetetlen emberi kapcsolatok jobbá válásában, a hatékony életvezetés kialakításában.

Az alábbi készségek, képességek kibontakoztatásában segítjük klubtagjainkat:
 • önismeret, önértékelés, önbecsülés, önbizalom, konfliktuskezelés;
 • célkitűzés a személyiséggel és képességekkel összhangban, időgazdálkodás, szokáskialakítás;
 • helyzethez illő és célnak megfelelő kommunikáció, asszertív viselkedés, értő figyelem;
 • érvelés, meggyőzés, vita, valamint manipuláció elkerülésének képessége;
 • döntéshozatal.

Az első tanév során 8 szombaton tartunk személyes képzéseket (alkalmanként 4 órában), 4 hétköznap délután pedig online képzéseken vesznek részt a diákok (alkalmanként 1,5 óra).

A második tanév során 7 szombaton vannak személyes képzések (alkalmanként 4 óra), 5 hétköznap délután pedig online képzések (alkalmanként 1,5 óra). A hétközbeni online alkalmakra iskolaidő után kerül sor.

Az első év képzési programjának címe:

„START 1 – önismeret, hatékony mindennapok, konstruktív kommunikáció”

A képzés két nagy egységből áll:

Komplex önismeret, melynek célja, hogy a diák önreflektív módon, erősségei és gyengeségei felismerése által, erőforrásai mozgósításával valódi önismeretre tegyen szert. Fontos annak tudatosítása, hogy az egyén kiteljesedése a kapcsolatain keresztül történik, így a kurzus célja a jobb önismeret által a hatékonyabb együttműködés csoportszinten, az eredményes, megoldásfókuszú konfliktuskezelés és érdekérvényesítés.

Lényegesnek tartjuk, hogy a résztvevő a személyiségével és a képességeivel összhangban, minél hatékonyabban tudja megvalósítani a céljait. Ezért a kurzuson megismertetjük a jó szokások kialakításához vezető döntésekkel, valamint a hatékony időbeosztás praktikáival.
Komplex kommunikáció, melynek célja, hogy a kurzus résztvevője minél pontosabban meg tudja fogalmazni gondolatait, ki tudja jelölni kommunikációs céljait, és sikerrel érvényesítse szándékait.

A tréning készségszinten foglalkozik:

 • a hatékony kommunikáció elemeivel, folyamatával és formáival,
 • a hitelesség fogalmával,
 • a konfliktuskezeléssel és problémamegoldással,
 •  az értő figyelemmel,
 • a meggyőzés folyamatával és
 • az asszertív kommunikációval.

Képes

 • tudatosan gondolkodni saját személyiségének összetevőiről;
 • erősségeit és gyengeségeit meghatározva felfedezni belső erőforrásait;
 • kapcsolatainak működési mechanizmusait önreflexív módon áttekintve, azokat fejleszteni;
 • konfliktusait elemezve saját konfliktuskezelési stratégiáját jellemezni;
 • megoldásfókuszú problémakezelésre;
 • stresszcsökkentő módszereket, technikákat hatékonyan alkalmaz;
 • a kommunikációs folyamat elemeit azonosítva, kommunikációs készségeit minél eredményesebben használni;
 • a jó időbeosztást segítő praktikákat alkalmazni;
 • hatékonyan megtervezni az idejét;
 • képes új szokások kialakítására, és rossz szokások elhagyására.

Azonosítani tudja a hatékony kommunikáció elemeit, folyamatát, a megértést gátló lehetséges tényezőket.

Tudatosan figyelni kezdi saját kommunikációs helyzeteit, és elkötelezetté válik arra, hogy folyamatosan fejlessze kommunikációs készségeit.

Megérti, hogy a megfelelő szokások és a jó időbeosztás jelentősen befolyásolják az életminőséget és az eredményességet;

Felismeri annak jelentőségét, hogy a feladatok, a kötelezettségek mellett minőségi énidőre is szükség van.

A második év képzési programjának címe:
„START 2 – meggyőzés, nyilvános beszéd, döntéshozatal”

A képzés három nagy egységből áll:

Befolyásolás, melynek célja, hogy a diák átlássa a befolyásolás, a meggyőzés és a manipuláció fogalmi különbségeit, az egyes részterületek jellemző eszközrendszereit. A kurzus során feltárjuk a komplex meggyőzési folyamat működését. A hatásgyakorlás modelljeinek bemutatásával a cél a nyílt, asszertív kommunikációnak megfelelő hatékony érdekérvényesítés és meggyőzés. Kiemelt fontosságú célja a kurzusnak, hogy a diák azonosítani tudja a manipulációs szándékokat és technikákat, ezáltal tudatosabb fogyasztóvá váljon. A meggyőzés eszközeinek és az érvelési technikák megismertetésével a cél, hogy a résztvevő fejlett vitakultúrára tegyen szert, képessé váljon tudatosan megválasztani és fejleszteni saját vitastratégiáját.

Nyilvános beszéd, melynek célja, hogy a képzés résztvevője megismerje a nyilvános előadások módszertanát, és képessé váljon a feladattal, a céllal és a hallgatósággal összhangban álló előadás megtartására, és a közönség folyamatos figyelmének fenntartására.

Mindennapi döntéshozatal, melynek célja, hogy a diák a céljaival összhangban, jó (jobb) és tudatos döntéseket hozzon mindennapjai során. Ehhez fel kell ismernie a döntései életére gyakorolt jelentőségét, tisztában kell lennie a döntéshozatal folyamatával és a döntéseit befolyásoló vagy torzító különböző tényezőkkel.

Képes:

 • fogalmi és gyakorlati szinten is különbséget tenni manipuláció és meggyőzés között;
 • a céljainak megfelelő meggyőzési és érvelési eszközök magas szintű alkalmazására;
 • érvényes érvelési formák megalkotására;
 • az érvelési hibák felismerésére és kategorizálására;
 • a vitaszituáció felmérésére, a vitatípusok meghatározására;
 • a helyzetnek megfelelő vitastratégia kiválasztására és hatékony alkalmazására;
 • jól felkészülni egy nyilvános előadásra;
  úgy előadni, hogy a hallgatóság kövesse, élvezettel hallgassa és megértse a gondolatmenetét;
 • felismerni a döntései életére gyakorolt jelentőségét;
 • eldönteni, hogy mikor érdemes egyedül vagy más(ok)kal közösen dönteni;
 • utólag értékelni a meghozott döntéseit.

Ismeri

 • a meggyőzés komplex folyamatát és eszközeit;
 • az érvelés működését;
 • a döntéshozatal folyamatát, és képes mérlegelni a különböző alternatívákat;

Átlátja

 • hogy
  a meggyőzés és az érvelés eszközeinek tudatos használata segíti céljainak elérését;
 • a tartalmas, előremutató vita konstruktív emberi kapcsolatokhoz vezet, jobb érvényesülést biztosít számára, ezért elkötelezett saját vitakészségének fejlesztésére, érveléstechnikájának folyamatos tökéletesítésére;
 • a nyilvános megszólalás sikere nagyban függ a befogadók minél pontosabb megismerésétől;
 • akkor lesz érthető a mondandója, ha a nyilvános megszólalása átlátható, és azt logikus struktúrába rendezi;
 • a döntéshozatal tudatos tevékenység;
 • felismeri, hogy a döntéseit milyen sokféle tényező befolyásolja, esetenként torzítja.

A Start Akadémia készségfejlesztő képzései két tanév alatt végezhetők el.

Az első tanév során 8 szombaton tartunk személyes képzéseket (alkalmanként 4 órában), 4 hétköznap délután pedig online képzéseken vesznek részt a diákok (alkalmanként 1,5 óra).

A második tanév során 7 szombaton vannak személyes képzések (alkalmanként 4 óra), 5 hétköznap délután pedig online képzések (alkalmanként 1,5 óra).

Mindkét év során vannak írásbeli és szóbeli beszámolók.

A diáknak az első év során kettő, a második év során pedig 3 alkalommal kell írásban vagy szóban, legalább megfelelt értékeléssel számot adnia arról, hogy a képzés tematikáját megértette, és a szóban forgó készséget a gyakorlatban is képes alkalmazni.
E beszámolók lehetséges értékelése: kiválóan megfelelt – megfelelt – nem felelt meg.

Emellett a diák nem hiányozhat 4 tanóránál többet a képzésről.

Betegség vagy egyéb akadály esetén a diák kérheti a programban való részvételének szüneteltetését, ez esetben a következő tanévben folytathatja a programot.

Igen, lehet. Ugyanakkor erősen ajánljuk a két év elvégzését. Képletesen fogalmazva, ha egy év képzése egy egységet ér, akkor a két év képzése nem kettőt, hanem legalább négy egységet ér. Ennek az az oka, hogy a két év alatt sorra kerülő készségek nagymértékben segítik, kiegészítik egymást, az együttes alkalmazási képességük meghatványozza az eredményességet.

Szóval: mindenképp érdemes mind a két évet elvégezni.

Képletesen fogalmazva, ha egy év képzése egy egységet ér, akkor a két év képzése nem kettőt, hanem legalább négy egységet ér. Ennek az az oka, hogy a két év alatt sorra kerülő készségek nagymértékben segítik, kiegészítik egymást, az együttes alkalmazási képességük meghatványozza az eredményességet.

Szóval: mindenképp érdemes mind a két évet elvégezni.

Igen, indokolt esetben van erre lehetőség. Ha a diák betegség vagy egyéb, előre nem látható akadály miatt nem tud részt venni a képzéseken, akkor lehetősége van szüneteltetni a klubtagságát.

Kérjük, hogy a jelentkezéskor minden diák gondolja át, hogy el tud-e köteleződni a képzés iránt. Cserébe ígérjük, hogy magas minőséget kínálunk, és a képzést komolyan vevő diákjaink esetében a pozitív változás minden esetben be szokott következni.

Természetesen előfordul, hogy menet közben betegség vagy váratlan akadály miatt a klubtag elköteleződése csökken. Ilyen esetben lehetőség van a képzési programban való részvétel szüneteltetésére. 

Igen, van rá lehetőség. A szünetelés alatt a klubtagot nem illetik meg a klubtagságból fakadó jogok, illetve nem terhelik az abból fakadó kötelességek.

A Start Akadémia közösségi programjai

A közösségi programok alapvetően hármas célt szolgálnak:

közösségépítés, a klubtagok gondolkodási és érdeklődési horizontjának szélesítése, a képzési programon tanult készségek gyakorlatban történő kipróbálása.

Nagyon sokféle programmal készülünk klubtagjainknak, és folyamatosan bővítjük a palettát. Tartunk közösségi vacsorákat, filmklubot, egyéb kulturális programokat, beszélgetéseket érdekes emberekkel, intézménylátogatásokat.

A Start Projekt egy igazán komplex program. Ennek során a klubtagok egyszerre fejleszthetik készségeiket, ismerkedhetnek meg egy izgalmas témával és dolgozhatnak csoportban egy, az adott témához kapcsolódó komplex kérdés megoldásán. Ráadásul mindezt egy jó közösség tagjaként tehetik meg.

A Start Est a klub networking eseménye. Itt, egy elegáns fogadás keretében, a klubtagoknak lehetőségük van új embereket megismerni, miközben a világban otthonosan mozgó szakemberekkel beszélgethetnek egy-egy izgalmas témáról.

Városok

Budapesten, Miskolcon és Székesfehérváron.

Természetesen. A képzési helyszínre utazást és a hazajutást azonban ebben az esetben is a résztvevőknek kell megoldaniuk (a költségek vállalásával).

Start Diplomácia - nyári tábor

Az egyhetes tábor során a fiatalok képet kapnak a nemzetközi kapcsolatok mozgatórugóiról és szereplőiről, megismerhetik a külpolitikai döntéshozatal folyamatát és bepillanthatnak a diplomácia és a protokoll világába. Felvillantjuk, hogy miről tanulnak a nemzetközi kapcsolatok szakon tanuló egyetemisták, és milyen lehetőségek várnak rájuk az egyetem elvégzése után.

Az egyhetes tábor azoknak a középiskolásoknak szól, akiket érdekelnek a nemzetközi kapcsolatok és a diplomácia világa, esetleg ilyen irányban terveznek továbbtanulni.

Minden középiskolást szeretettel várunk. A helyek gyorsan betelnek, így érdemes minél hamarabb jelentkezni.

A tábor díja 40 ezer Ft. A díj magában foglalja a szállást, a napi háromszori étkezést, az intézmény-látogatásokat, a tréningeket.

Ha csak a délelőtti (napi 4 órás) előadásokra szeretnél jönni, akkor a díj 25 ezer Ft.

További kérdések

Az hello@startakademia.hu e-mail címen várjuk a kérdéseket.